අපි Flute Laminating Machine සහ Folder Gluer නිෂ්පාදකයි.තත්ත්ව පාලන සහ සේවා පද්ධතිය සමඟ ඒකාබද්ධ වී, වෙස්ටන් ඩයි-කටර්, ෆොයිල් ස්ටැම්ප් කිරීමේ යන්ත්‍රය, චිත්‍රපට ලැමිනේටින් යන්ත්‍රය, uv වාර්නිෂ් යන්ත්‍රය, තිර මුද්‍රණ උපකරණ සහ අදාළ ඇසුරුම් යන්ත්‍ර යනාදිය ඇතුළුව විවිධ ප්‍රමුඛ පෙළේ සුදුසුකම් ලත් ග්‍රැෆික් උපකරණ බෙදා හරිනු ලැබේ.අපි ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ ඇසුරුම් සමාගම් සමඟ හවුල් වෙමු.

නළා ලැමිෙන්ටින් යන්ත්රය